Cyantir

Risico-evaluatie van het irrigeren van sla, wortelen en aardbeien met water belast met microcystine

Over het project

Het CYANTIR project is twee jarige onderzoeksproject gefinancierd door Federale Overheidsdienst,Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. CYANTIR beoogt te onderzoeken of irrigatie met microcystine gecontamineerd water risicovol is voor de volksgezondheid in termen van restconcentraties microcystine die op of in het gewas accumuleren en dus door het humaan lichaam kunnen worden opgenomen na consumptie.

Hiertoe zullen 3 typisch rauw geconsumeerde gewassen onder gecontroleerde omstandigheden worden geïrrigeerd met water gespiked met het MC-LR microcystine. De gewassen betreffen sla, wortel en aardbei en zijn gewassen waarvan respectievelijk het blad, de wortel en de vrucht worden geconsumeerd. Vervolgens zal een risicobeoordeling worden uitgevoerd op basis van de blootstellingsroutes en blootstellingsmedia voor de consument. Om de bloostelling te berekenen zal een deterministische aanpak gebruikt worden aan de hand van de laatste Belgische consumptiepeiling volgens EFSA protocols.

cyanobacteria

Cyanobacteriën (blauwgroene algen) zijn micro-organismen met een wereldwijde verspreiding. Ze komen natuurlijk voor in zoet, brak en zeewater. Bij gunstige omstandigheden (temperatuur, lichtpenetratie, pH, nutriënten, verblijftijd in het meer of het kanaal) kunnen gevaarlijke verhogingen van cyanobacteriële bloei optreden. Naast schadelijke effecten op de biodiversiteit van ecosystemen, kunnen cyanobacteriële massapopulaties de beschikbaarheid en de veiligheid van watervoorraden voor drinkwatervoorziening voor mens en vee, voor irrigatie van gewassen, voor aquacultuur en voor industriële verwerking benadelen. Eutrofiëring en klimaatverandering hebben wereldwijd geleid tot een toename van cyanobacteriënbloei in stilstaande tot traag stromende wateren.

cyanobacteria

Ook in België werd dikwijls bloei waargenomen, vooral in stilstaande, ondiepe en sterk geëutrofieerde vijvers en waterbassins. Door de aanhoudende droogteperiodes worden ook bloeien vastgesteld in kanalen en open oppervlaktebassins die regenwater opvangen. Deze oppervlaktebassins en kanalen worden veelvuldig gebruikt voor het irrigeren van gewassen, en bloeien vormen een rechtstreekse bedreiging voor de volksgezondheid. Vele bloeivormende cyanobacteriën produceren namelijk gifstoffen (cyanotoxines).

Microcystis aeruginosa is de belangrijkste bloeivormende cyanobacterie in België en is een producent van microcystine (MC) waarvoor toxische effecten op planten, dieren en mensen zijn aangetoond. Het risico voor de voedselveiligheid veroorzaakt door de irrigatie van landbouwgewassen met water belast met microcystines werd in België nog niet en internationaal nog maar beperkt bestudeerd. Deze knowlege gaps zullen in Cyantir onderzocht worden.

Partners

  • UGent (coordinator)
  • ULiege
  • ILVO
  • Inagro
  • Sciensano

logo-ugent
logo-uliege
logo-ILVO
logo-inagro
logo-sciensano

Financier

  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

logo-FOD

Contact

Andreja Rajkovic

Rajkovic Andreja
Prof. dr. / Hoofddocent
Universiteit Gent (UGent), Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid Coupure 653, Gebouw C, 9000 Gent
09 264 99 04
Andreja.Rajkovic@UGent.be

Cottyn Bart
Senior onderzoeker
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Eenheid Plant Burgemeester Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke
09 272 24 18
bart.cottyn@ilvo.vlaanderen.be

Dominique Huits

Huits Dominique
Onderzoeksleider bodem, bemesting en water
Inagro vzw Ieperseweg 87, 8800 Roeselare
051 27 33 88
Dominique.huits@inagro.be

Julien Masquelier

Masquelier Julien
Senior onderzoeker
SCIENSANO Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren
02 769 22 48
julien.masquelier@sciensano.be

Wilmotte Annick
Research Associate FRS-FNRS
University of Liège, InBios-Centre for Protein Engineering Allée du 6 aout, 11, 4000 Liège
043 66 33 87 - 0471 61 39 99
Awilmotte@uliege.be